شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC
اتحاد جوامع کسب و کار جهانی به منظور درخواست برای تمدید یا دائمی نمودن موضوع عدم وجود تعرفه بر انتقالات الکترونیکی