شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC
جلد کتاب: مقررات متحدالشكل اتاق بازرگاني بين المللي براي پوشش اعتبارات اسنادي (URR 725)

مقررات متحدالشكل اتاق بازرگاني بين المللي براي پوشش اعتبارات اسنادي (URR 725)

ترجمه: فريده تذهيبي
نوبت و سال چاپ: پنجم ۱۳۹۹

قطع و تیراژ: رقعي ۵۰۰

قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

ناشر: انتشارات جنگل

شابک:
فهرست:
يادداشت رئيس کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
یادداشت دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یادداشت دبیر کمیسیون بانکداری و مترجم
الف- مقررات و تعاريف كلي
ماده ۱- كاربرد مقررات URR
ماده ۲- تعاريف
ماده ۳- مجوزهاي پوشش در مقابل اعتبارات
ب- تعهدات و مسئوليت‌ها
ماده ۴- قبول مطالبه پوشش
ماده ۵- مسئوليت‌هاي بانك گشايش‌كننده اعتبار
ج- شكل و نحوة ابلاغ مجوزهاي پوشش، اصلاحيه‌ها و مطالبات
ماده ۶- صدور و دريافت مجوز پوشش و اصلاحيه پوشش
ماده ۷- انقضاي مهلت مجوز پوشش
ماده ۸- اصلاح يا لغو مجوز پوشش
ماده ۹- تعهد پوشش
ماده ۱۰- معيارهاي مطالبه پوشش
ماده ۱۱- انجام امور مربوط به مطالبات پوشش
ماده ۱۲- مضاعف شدن مجوز پوشش
د- مقررات متفرقه
ماده ۱۳- قوانين و عرف خارجي
ماده ۱۴- عدم قبول مسئوليت در مورد پيام‌هاي مخابراتي
ماده ۱۵- فورس ماژور
ماده ۱۶- هزينه‌ها
ماده ۱۷- مطالبات مربوط به بهره/ كاهش ارزش
درباره ی کتاب:
کتاب مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی برای پوشش اعتبارات اسنادی توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) نشریه شماره ۷۲۵ اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) است که فریده تذهیبی، دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی، آن را ترجمه کرده و توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به چاپ رسیده است.

مقررات متحدالشکل پوشش اعتبار اسنادی ابتدا پس از معرفی UCP ۵۰۰ توسط کارگروه ویژه در اتاق بازرگانی بین المللی با بررسی نظرات و بحث های متعدد در سال ۱۹۹۶ اجرایی گردید. این ضوابط که موضوع پوشش وجه اعتبارات اسنادی توسط بانک های کارگزار و نحوه پرداخت هزینه های بانکی را تدوین می نماید، باعث عدم اتلاف وقت بانکداران و تجار از برداشت های متفاوت اصطلاحات به کار رفته می گردد و همراه با "مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی" نشریه شماره ۶۰۰ یکی از کاربردی ترین ضوابط مدون اتاق بازرگانی بین المللی است. رئوس کلی بخش های این کتاب به شرح زیر است:
الف- مقررات و تعاریف کلی ( ماده ۱- کاربرد مقررات URR ، ماده ۲- تعاریف ، ماده ۳- مجوزهای پوشش در مقابل اعتبارات )
ب- تعهدات و مسئولیت ها (ماده۴- قبول مطالبه پوشش، ماده۵- مسئولیت های بانک گشایش کننده اعتبار )
ج- شکل و نحوه ابلاغ مجوزهای پوشش، اصلاحیه ها و مطالبات (ماده ۶- صدور و دریافت مجوز پوشش و اصلاحیه پوشش ، ماده ۷- انقضای مهلت مجوز پوشش ، ماده ۸- اصلاح یا لغو مجوز پوشش، ماده۹- تعهد پوشش، ماده ۱۰- معیارهای مطالبه پوشش، ماده ۱۱- انجام امور مربوط به مطالبات پوشش، ماده ۱۲- مضاعف شدن مجوز پوشش)
د- مقررات متفرقه (ماده۱۳- قوانین و عرف خارجی، ماده۱۴- عدم قبول مسئولیت در مورد پیام های مخابراتی ، ماده ۱۵- فورس ماژور، ماده ۱۶- هزینه ها، ماده ۱۷- مطالبات مربوط به بهره / کاهش ارزش )

این کتاب دارای متن دو زبانه فارسی و انگلیسی مقررات URR ۷۲۵ در ۴۷ صفحه و ۲۰۰۰ نسخه تجدید چاپ شده است.