شیدسچپج
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
Industry and Mine hekmat tose'taavon

سمينار «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي(UCP600)»

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
سخنران (ان):
خانم فریده تذهیبی - آقای فریدون شیرازی
مدت زمان:
8:30 الی 12:30
محل برگزاری:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
توضیحات:

فایلهای سمینار

فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام