شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
Industry and Mine hekmat tose'taavon
 • سمينار «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي(UCP600)»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
    -  
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی - آقای فریدون شیرازی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار « مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه (URDG758)»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار داوري اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) به عنوان نهاد پيشرو در داوري تجاري بين المللي

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
 • ساعت: ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزي ایران
 • سخنرانان: آقایان دکتر محمد مهدی بهکیش،دکتر محسن محبی و دکتر مجید پوراستاد و خانم دکتر حمیده برمخشاد
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
برنامه سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار « احكام مالياتي برنامۀ ششم توسعه و قانون بودجۀ سال 96 »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
 • ساعت: ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر عباس هشی و محمدقاسم پناهی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار « واگذاري عوايد در مقررات اتاق بازرگاني بين المللي »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی - آقای محمدرضا شاکری
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام